Zyýanly programma üpjünçiliginden nädip saklanmaly - Semalt-dan maslahat

Zyýanly programma üpjünçiligi, kompýuter gurçuklary, wiruslar, töleg programma üpjünçiligi, mahabat programma üpjünçiligi, içaly programma üpjünçiligi, gorkunç programma üpjünçiligi, Troýan atlary we beýleki howply programmalar ýaly dürli duşmançylykly programma üpjünçiligine degişlidir. Zyýanly programma üpjünçiligi, operasiýa ulgamlarynyň dizaýnynda, Adobe Flash Player, Java SE we Adobe Reader programmalarynda ýa-da gowşak wersiýalarynda howpsuzlyk kemçiliklerinden ýa-da gowşak ýerlerinden peýdalanyp biler. Olaryň täsiri şahsyýet ogurlyklaryndan başlap, kompýuteriň heläkçiligine çenli.

Zyýanly programma üpjünçiliginden dynmak möhümdir. Munuň üçin “ Semalt” -yň uly müşderi üstünligi dolandyryjysy Jek Milleriň göz öňünde tutan aşakdaky nokatlaryny ýadyňyzdan çykarmaly dälsiňiz .

Akylly onlaýn hereketleriň öňüni alyň

Düşünjeli onlaýn häsiýetli zyýanly programma üpjünçiliginiň öňüni almak mümkindir. Wiruslardan we zyýanly programmalardan dynmak üçin kompýuter hünärmeniniň ýa-da programmistiň kömegi gerek däl. Gereksiz zatlary gurnamagy we göçürip almagy bes etmeli. Käbir gurallar ýa-da programma üpjünçiligi ulanylmaýan bolsa, olary mümkin boldugyça kompýuter ulgamyňyzdan aýyrmaly. Edil şonuň ýaly, web sahypasynyň hakykylygyna ynamyňyz ýok bolsa, ony taşlap, başga bir ýol tapmaly.

Hakerler köplenç samsyk zatlary e-poçta arkaly iberýärler. E-poçta bilen baglanyşykly hiç zada ynanmazlyk möhümdir. Esasanam spam hatlaryny alanyňyzda, düwmä basmaly ýa-da gurnamaly däl, sebäbi wiruslar ýa-da zyýanly programmalar bolup biler. Şonuň ýaly-da, ýoldaşyňyz ýa-da maşgala agzalaryňyz size wirus ýokaşan faýllary bolan fleş disk ýa-da DVD berse, ony kör kabul etmeli däl. Kompýuteriňize wirusa garşy programma üpjünçiligini gurandygyňyza göz ýetiriň. Otherwiseogsam, şol DVD-leri oýnamazlyk has gowudyr.

Käbir açylan gutular we penjireler kompýuter enjamlaryňyzy döwmäge synanyşýarlar. Olaryň baglanyşyklaryna basmaly däl we mugt ulgam skanerlerini kabul etmeli däl. Bu ýerde size bu dünýäde hiç zadyň mugt däldigini aýdaýyn. Resmi programma üpjünçiligi üçin töleg tölemeli bolýarys, şonuň üçin çykýan antiwirus gurallary hiç zat üçin gowy däl. Şeýle penjireleriň hemmesini Windows Task Manager (Ctrl-Alt-Delete) arkaly ýapyp bilersiňiz. Web sahypasy özüne çekiji we hünärli görünse-de, näbelli çeşmelerden programma üpjünçiligini işletmekden saklanmalysyňyz. Şol bir wagtyň özünde, bikanun faýl paýlaşmak hyzmatlaryndan gaça durmaly. Hakerleriň zyýanly programma üpjünçiligini meşhur kino ýyldyzlaryndan, aýdym-saz albomlaryndan we adamlary göçürip almaga synanyşmak üçin atlandyrmak aňsat.

Hakyky programma üpjünçiligi bilen zyýanly programma üpjünçiligini aýyryň

Näçe akylly ýa-da aladaly bolsaňyzam, kompýuter ulgamyňyz islän wagtyňyz ýokaşyp biler. Şol sebäpli zyýanly programma üpjünçiligini we wiruslary diňe hakyky we kanuny programma üpjünçiligi bilen aýyrmaly. Özüňize ynamsyz gural gurmaly däl. Windows täzelenmesinden peýdalanyň we ulgamyňyzy hepdede bir ýa-da iki gezek täzeläň. Täzelenmeler bar bolsa awtomatiki usulda size habar berýär. Ony internetden aňsatlyk bilen göçürip alyp bilersiňiz we gurnamak birnäçe sekunt dowam edýär. Şol bir wagtyň özünde, brauzeriňizi täzeläp durmak möhümdir. Soňky aýratynlyklaryndan we aýratynlyklaryndan lezzet almak üçin brauzerleriň iň soňky wersiýalaryny göçürip alyň. Internetde howpsuz bolmak üçin wirusa garşy programma üpjünçiligini işletmeli. Hemişe açyň we aýda bir ýa-da iki gezek täzeläň. Anti-zyýanly programma üpjünçiligi, içaly programma üpjünçiligi diýlip hem atlandyrylýar, islendik kompýuter enjamy üçin güýçli komponent. Bu özbaşdak programma, kompýuter ulgamyňyzy we sosial media profilleriňizi bolup biljek howplardan we wiruslardan goraýar. Alterna-da bolmasa, enjamyňyzy zyýanly programma üpjünçiliginden we wiruslaryň öňüni almak üçin Windows Firewall ulanyp bilersiňiz. E-poçta programmalaryňyz spamy dogry süzmeýän bolsa, spam süzgüçini mümkin boldugyça ir synap görmek möhümdir.

send email